Podmínky využívání aplikace Trip Manager

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) platí pro vyhledávání, objednávání a dokupování Doplňkových služeb k existujícím rezervacím letecké přepravy s vystavenou letenkou („Vystavená rezervace“) prostřednictvím internetové platformy tripmanager.com („Platforma“).
  2. Užíváním Platformy, zejména vyhledáváním a objednáním Doplňkových služeb, potvrzujete, že jste si tyto VOP přečetli, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi. Tyto VOP se stávají součástí smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Vámi pro používání Platformy.
 2. Provozovatel a uživatel
  1. Provozovatelem Platformy je společnost C.E.E. Group Travelport a.s., IČ: 06032575, se sídlem Sokolovská 685/136f, Praha 8, 186 00 („Provozovatel“).
  2. Pouze osoba, která je v souladu s Vystavenou rezervací a v souladu s podmínkami příslušného dopravce (letecké společnosti), (i) přepravovanou osobou, (ii) osobou, která vytvářela Vystavenou rezervaci, nebo (iii) osobou, která má jiné oprávnění Vystavenou rezervaci měnit či s ní jinak nakládat, zejména objednat Doplňkové služby (společně dále jen „Uživatel“) je oprávněna prostřednictvím Platformy objednávat Doplňkové služby k Vystaveným rezervacím.
 3. Doplňkové služby
  1. Platforma Uživatelům umožňuje vyhledávání, objednávání a dokupování doplňkových služeb souvisejících s leteckou přepravou jako je výběr palubního jídla, výběr sedadel, přednostní či online odbavení, vstup do salonku, přeprava dodatečných a nestandardních zavazadel a další („Doplňkové služby“).
  2. Provozovatel Platformy není poskytovatelem letecké ani jiné dopravy. Provozovatel Platformy není poskytovatelem Doplňkových služeb a není za ně odpovědný. Doplňkové služby jsou poskytovány vybranými dopravci (leteckými společnostmi), kteří zajišťují dopravu na základě Vystavené rezervace či třetími osobami, kteří jsou poskytovateli Doplňkových služeb.
  3. Provozovatel Platformy spolupracuje s dopravci (leteckými společnostmi), kteří zajišťují dopravu na základě Vystavených rezervací, k nimž lze prostřednictvím Platformy objednat a dokoupit Doplňkové služby. Rozsah Doplňkových služeb uvedený na Platformě je vždy dán rozsahem těchto služeb nabízených k Vystavené rezervaci pro konkrétní let.
  4. Provozovatel Platformy neodpovídá za rozsah Doplňkových služeb zobrazených na Platformě ani za správnost uvedených informací k nabízeným Doplňkovým službám. Informace na Platformě jsou závislé na informacích přebíraných od dopravců (leteckých společností) či ze systémů třetích stran.
 4. Vystavené rezervace
  1. Provozovatel Platformy není správcem Vystavených rezervací, k nimž si Uživatelé objednávají prostřednictvím Platformy Doplňkové služby, a není za ně odpovědný. Správci Vystavených rezervací jsou vybraní dopravci (letecké společnosti) nebo cestovní kanceláře či jiné agentury a třetí strany, prostřednictvím kterých byla Vystavená rezervace provedena („Správce rezervace“).
  2. Objednávání Doplňkových služeb prostřednictvím Platformy probíhá ve spolupráci se Správci rezervací a s jejich vědomím. Správce rezervace je plně odpovědný za Vystavenou rezervaci, včetně Vystavených rezervací, k nimž byly prostřednictvím Platformy objednány a/nebo dokoupeny Doplňkové služby.
  3. Reklamace ve vztahu k Vystaveným rezervacím, včetně Doplňkových služeb, lze uplatňovat pouze u Správce rezervace. Správce rezervace je také výhradním kontaktním místem pro všechny otázky, připomínky či požadavky související s Vystavenými rezervacemi, včetně Doplňkových služeb.
 5. Objednání doplňkových služeb prostřednictvím platformy
  1. Při objednání Doplňkových služeb prostřednictvím Platformy je Uživatel povinen vyplnit určité informace k identifikaci Vystavené rezervace a nabídky Doplňkových služeb. Provozovatel Platformy využije informace vyplněné Uživatelem pouze za účelem zajištění objednání a dokoupení Doplňkových služeb a komunikace se Správcem rezervace při správě Doplňkových služeb.
  2. Potvrzením objednávky Doplňkových služeb na Platformě se objednávka stává závaznou a objednané Doplňkové služby nelze stornovat. Za objednané Doplňkové služby se Uživatel zavazuje uhradit jejich cenu uvedenou u Doplňkové služby při objednávce.
 6. Cena a platba
  1. Veškeré platby za Doplňkové služby jsou zprostředkovány třetí stranou (poskytovatelem platební brány či podobného řešení), která je plně odpovědná za zpracování plateb.
  2. Ceny Doplňkových služeb nabízených prostřednictvím Platformy jsou konečné a zahrnují konečnou cenou Doplňkových služeb poskytovaných dopravci (leteckými společnostmi) i poplatek Platformě a/nebo Správci rezervace.
  3. Celkovou cenu je Uživatel povinen zaplatit pomocí platební karty nebo jiné online platební metody nabízené na Platformě tak, že Uživatel zadá požadované údaje do příslušného online formuláře.
  4. Provozovatel Platformy nenese odpovědnost za případné náklady spojené s provedením platby vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a bankou, která Vám vydala platební kartu, případně která vede bankovní účet, nebo z jiného smluvního vztahu, jehož prostřednictvím jste provedli úhradu ceny.
  5. Tímto souhlasíte, aby Provozovatel v souladu s VOP použil platební údaje k uskutečnění platby (plateb) ceny Doplňkových služeb.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn postoupit pohledávky za Uživatelem související s Platformou na třetí osobu.
  2. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých z VOP nebo v souvislosti s nimi.
  3. V rozsahu umožněným právním řádem je vyloučena odpovědnost Provozovatele za veškeré škody způsobené v souvislosti s využíváním Platformy. V případě, kdy není možné odpovědnost za škodu v souladu s právním řádem vyloučit, je odpovědnost Provozovatele omezena do výše poplatku, který Uživatel uhradí Provozovateli v rámci ceny za Doplňkovou službu, v souvislosti s níž došlo ke škodě. Odpovědnost Provozovatele je výslovně vyloučena za škody způsobené Správcem rezervace a/nebo jinou třetí stranou.
  4. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem si tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), strany zvolily rozhodným právem pro tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.
  5. V případě, že kterékoliv ustanovení VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
  6. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi), že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost Městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze VOP nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti s VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc Městského soudu v Praze.
  7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2022 a jsou k dispozici taktéž na Platformě. Tyto VOP je Provozovatel oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.